باب الجواد

من همانم که تنها دلت را لحظه ی تحویل سال خویش میداند …