دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست

دستور موقت شعبه ٤٥ديوان عدالت اداري مبني بر توقف و عدم فعاليت سپنتا نيكنام، از اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد، بازتاب گسترده‌اي داشته است

دستور موقت شعبه ٤٥ديوان عدالت اداري مبني بر توقف و عدم فعاليت سپنتا نيكنام، از اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد، بازتاب گسترده‌اي داشته است و حقوقدانان به اين تصميم ديوان عدالت اداري نقدهايي حقوقي وارد دانسته اند.مطابق با ماده ۳۴ قانون عدالت اداري، در‌صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجراي اقدامات يا تصميمات يا آراي قطعي يا خود داري از انجام وظيفه، سبب ورود خسارتي مي گردد كه جبران آن غير ممكن يا متعسر است مي تواند تقاضاي صدور دستور موقت كند. مطابق نص صريح اين ماده پس از طرح شكايت اصلي در خواست صدور دستور موقت به ديوان ارائه مي شود كه در اين مورد خاص اين‌طور نشده است. شاكي از ابتدا تقاضاي صدور دستور موقت را دارد. ضمن اينكه تقاضاي صدور دستور موقت در ديوان عدالت اداري مستلزم ارائه «دادخواست»نيست و حتي با ملاحظه ماده ۳۱۳ قانون آيين دادرسي مدني اين تقاضا مي تواند كتبي يا شفاهي هم باشد.همچنين با ملاحظه مواد ۳۴ و۳۵ قانون ديوان كه در اين راي به آن‌ها استناد شده است، شرايط صدور دستور موقت را مي توان اين‌گونه برشمرد: الف) ضمن طرح شكايت اصلي باشد ب) اجراي اقدامات يا تصميمات اداري منجر به ورود خسارت شود. ج) نوع خسارت وارده به گونه‌اي باشد كه اجراي آن غيرممكن يا دشوار باشد. د)ضرورت و فوريت داشته باشد. هيچ‌كدام از اين موارد در خصوص پرونده فوق‌الذكر مصداقي ندارد. همچنين دستور موقت در دعاوي اداري با ساير دعاوي مدني و جزايي از لحاظ مبنا تمايزات چنداني دارد، ازجمله اينكه دادرسي فوري، اداري بوده و دادرسي اصلي محسوب نمي‌شود؛ در واقع به موجب دستور موقت تدابيري موقت و فوري براي حفظ و حمايت از حقوق و آزادي‌هاي اداره‌شوندگان در نظر گرفته مي شود كه تاثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار ابطال يا رد دادخواست اصلي ملقي اثر مي گردد.

منبع : روزنامه قانون