وای چه زود گذشت ، واقعا ؟؟؟؟

چند سال فقط چند سال که بر می گردم عقب همه چی خیلی خوب بود ، یادش بخیر

یعنی این ایام تکرار نمیشه ؟

باورم نمیشه…

نوشته ممنون بابت خاطرات اولین بار در نایکی ایر پدیدار شد.