Image result for ‫هاشمی رفسنجانی‬‎

هوالوفا :

هاشمی ،ای امیرِ تابنده

ای کبیرِ سخی و سازنده

ای تو سردار نامی ایران

جنگِ مارا تو بوده فرمانده

گسترش در صنایعِ کشور

مستقل گشتن از پدرخوانده

صنعتِ نفت و گازو پالایش

از تو وابستگی شده رانده

ایده های بزرگ و طوفانی

خاطراتش برای ما مانده

در زمانِ خزانهِ خالی

مشکلات از تو بوده درمانده

مردِ میدان دانش و تدبیر

با سیاست وَ شیرِ غرّنده

حالیه میشود جفا بسیار

دشمنانت چو گرگِ درّنده

روبرو مخلصندو چاکر تو

در خفا بر خدا نیَند بنده

چون خدا داری و نگهبانست

می کُشد ، میکند خودش زنده

میشناسد تورا وَ قَدرِ تو را

ملّتِ باوفا وَ دل زنده

نازنین،  غم نخور چو صد با توست

حضرتِ رهبرِ تنابنده

رازِ مطلب در این جهان این است

نشوی بی هزینه ارزنده

میشود دید روبرو را ، که

ابرهای عبوس شد رانده

بر لب مردو زن در این کشور

می نشیند از اسم تو خنده

می رسد مرگ و شک ندارم من

بعد از آن میشوی تو پاینده

میکنم بعدِ مرگِ تو شعرم،

منتشر ، تا بماند از بنده .

احمد یزدانی