Share Button

در نشستِ علمیِ پژوهشگاه قوه‌قضاییه بررسی شد:

رویه قضایی راجع به ذی‌نفعِ دعوای ابطال گواهینامه اختراع

پایگاه خبری نایکی ایرـ نشستِ تحلیل رویه قضایی راجع به ذی‌نفع دعوای ابطال گواهینامه اختراع، در محل پژوهشگاه قوه‌قضاییه و به میزبانی پژوهشکده حقوق خصوصی (گروه مالکیت فکری) برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری نایکی ایر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، در این نشست که با حضور قضات دادگاه تجدیدنظر آقایان امی، رمضان‌زاده و قیصری و اساتید دانشگاه خانم دکتر صاحب و آقایان محسن اسماعیلی و دکتر اصغر محمودی برگزار شد، مباحث زیر مطرح گردید:

در ابتدا به بیان اختلاف‌نظر در مورد تعیین ذی‌نفع دعوای ابطال گواهینامه اختراع بین قضات سابق شعب سوم و دهم دادگاه تجدیدنظر تهران از یک سو و شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی و شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر از سوی دیگر پرداخته شد. با این توضیح که شعبه دهم سابقاً ذی‌نفعی خواهان این دعوی را منوط به طرح ادعای مالکیت اختراع می‌دانسته ولی بقیه شعب طرح چنین ادعایی را لازم ندانسته و مفهوم ذی‌نفع را ورای مالکیت داشتن بر اختراع مزبور تفسیر نموده بودند.

در ادامه اساتید دانشگاه به بیان سوابق قانونی و وضعیت حاضر در مورد مفهوم ذی‌نفع در حقوق اختراعات پرداخته و به صورت تطبیقی وضعیت کشورهای ژاپن و کره جنوبی و اتحادیه اروپا را بررسی نمودند و در ادامه خاطرنشان نمودند که مفهوم ذی‌نفع در این موضوع بایستی فراتر از کسی که ادعای مالکیت بر اختراع را دارد تفسیر شود؛ زیرا نه تنها مانع قانونی برای این تفسیر وجود ندارد، بلکه با استناد به موادی مثل ۱۷ و ۱۸ قانون ثبت اختراعات می‌توان این تفسیر را تقویت نمود.

سپس قضات دادگاه وضعیت قضایی موجود راجع به دعوای ابطال گواهینامه اختراع را تشریح نموده و قضات حاضر همگی بر عدم لزوم طرح ادعای مالکیت توسط خواهان در چنین دعوایی تأکید نمودند. یکی از قضات به مفهوم «نفع عمومی» مستتر در حقوق اختراعات اشاره و مفهوم «ذی‌نفع» در حقوق اختراعات را مفهومی وسیع‌تر از ذی‌نفع در آیین دادرسی مدنی قلمداد کرد که با مخالفت یکی از قضات که توسعه‌ی بیش از حد مفهوم ذی‌نفع در دعوای ابطال را با توجه به وضعیت قانونی موجود ممکن نمی دانست مواجه شد. پس از طرح سؤالاتی در مورد الزامات دادگاه‌ها و مرجع ثبت اختراعات و امکان طرح دعوای ابطال از سمت نهادهای حامی حقوق مردم مثل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و… و جمع‌بندی جلسه به پایان رسید.

 

نایکی ایر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :