Share Button

تصویب‌نامه درخصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی، خیریه و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۶

مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۸

هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۳/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی، خیریه و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۶ مطابق فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی عمومی غیردولتی، خیریه و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

۱ـ ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و PhD پروانه‌دار  (۰۰۰ر۱۴۷) ریال

۲ـ ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و MD ـ PhD   (۰۰۰ر۲۴۲) ریال

۳ـ ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی  (۰۰۰ر۲۹۴) ریال

۴ـ ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک  (۰۰۰ر۳۳۶) ریال

۵ ـ کارشناس ارشد پروانه‌دار  (۰۰۰ر۱۲۶) ریال

۶ ـ کارشناس پروانه­‌دار  (۰۰۰ر۱۱۰) ریال

تبصره۱ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره۲ـ کارشناسان ارشد و PhD پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و PhD استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا PhD ثبت‌شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره۳ـ متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می‌شود.

ب ـ سقف ضرایب تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی:

۱ـ ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی (۴۰۰ر۸) ریال

۲ـ ضرایب کای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت در بیمارستان‌ها و مرکز تشخیصی و درمانی وابسته به سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، خیریه و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر مبنای کای واحد دویست و شش هزار (۰۰۰ر۲۰۶) ریال محاسبه می‌شود.

تبصره ـ ضریب ریالی کا در خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (به استثنای خدمات کد (۷) و (۸) ) که با علامت (#) مشخص شده‌اند، اعم از این‌که در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شود، یکسان و با ضرایب ریالی تعدیل شده یکصد و پنجاه و یک هزار (۰۰۰ر۱۵۱)ریال محاسبه می‌‌شود.

۳ـ کلیه خدمات پاراکلینیک کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت (خدمات کدهای (۷) و (۸) کتاب) که با ضریب ریالی یکصد و سی و چهار هزار (۰۰۰ر۱۳۴) ریال محاسبه می‌‌شود.

۲ـ سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های مشمول به شرح جدول زیر می‌باشد:

۳- سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه از جمله سازمان تأمین اجتماعی در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش عمومی غیردولتی، خیریه و مؤسسات دولتی غیر از وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- معادل نود درصد (٪۹۰) تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

ب- معادل هفتاد درصد (٪۷۰) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی بخش سرپایی.

۴- این تصویب‌نامه از ابتداری فروردین سال ۱۳۹۶ لازم‌الاجرا است.

نایکی ایر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :