موضوع : ۱۷۸ – علل و موارد رافع مسئولیت بین‌المللی دولتها
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۷۵ – استنطاق (بازپرسی)
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۹۴ – تاثیر منابع نفت و گاز در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۴۴ – سازمان و وظایف اداره کل گمرک
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۸۲ – بررسی احکام شرکت در فقه امامیه و اهل سنت
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۸۸ – فرآیند تحول در نظریه ولایت فقیه از مشروطه تا انقلاب اسلامی(با تاکید بر دیدگاه امام خمینی (ره) )
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۸۱ – بررسی عوامل تیرگی روابط ایران و عربستان (۱۳۵۷ الی ۱۳۶۷ ه. ش )
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۹۱ – حقوق بین‌الملل و حفاظت از محیط زیست در برابر آلودگیهای جوی
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۳۴ – مسئولیت جزائی و عوامل رافع آن
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۵۶ – مقایسه اثر سه مکمل غذایی (اروفاک – ویگوفاک – ترامایسینA.D. کرامیلز) در پرواربندی گوسفندان
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۲۹ – روابط سیاسی – اقتصادی فرهنگی ایران با ایلات متحده آمریکا از سال ۱۹۴۲ تا ۱۹۷۱
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۷۶ – آزادی مشروط زندانیان در حقوق ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۴۷ – کلاهبرداری و جرائم در حکم کلاهبرداری
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۴۶ – آموزش عالی در ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۴۲ – فعالیت بانکهای تخصصی در ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۸۰ – تاثیر رضایت مجنی علیه در مسئولیت کیفری
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۲۳ – رابطه مالک و زارع از بعد از اسلام تا به امروز
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۵۵ – بیمه و گسترش آن در ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۳۵ – تکرار جرم
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۶۰ – ارزشهای فرهنگی ایران به ترتیبی که در فرهنگ امثال و حکم دهخدا جمع‌آوری شده است
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۰۴ – مقایسه قانون حمایت خانواده در شوروی و ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۳۱ – بیمه و نقش آن در توسعه اقتصادی
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۵۲ – بررسی فعالیتهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۳۰ – نقش کشورهای بزرگ در خلیج فارس
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۰۶ – طرح دعاوی خصوصی از نظر ضمان شهری و ضرر و زیان وارد، در دادگاههای عمومی
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۸۵ – تقارن نابرابر و کارکرد ناهماهنگ اقتصادی کشورهای عضو اکو
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۶۲ – بررسی جزائیات در اسلام
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۹۰ – بررسی سرقتهای مشدد در قوانین کیفری ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۷۲ – روابط بازرگانی ایران با کشورهای اتحاد جماهیر شوروی و آلمان غربی
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۶۴ – مشکلات قانون استخدام در مقام اجرا
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۷۴ – عمران دشت قزوین در برنامه‌گزاری پنجم
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۲۷ – شرایط اجتماعی موثر در ارتکاب جرائم
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۳۲ – اعمال مقررات بین‌المللی حقوق کار کودکان و نوجوانان در حقوق ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۴۱ – نقش ارتباط فردی در درمان بزهکاران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۵۱ – نقش اقتصادی صنایع دستی ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۷۷ – ضمان درک مبیع در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۰۸ – تاثیر سن و جنس و عوامل اقتصادی و اجتماعی در ارتکاب جرم
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۵۰ – آثار اقتصادی سدسازی در ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۲۰۰ – کاوشی در حجیت شهرت در علم اصول
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۰۷ – تحقیقی راجع به متهمین مختل‌المشاء موضوع ماده ۳۶ اخیرالتصویب
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۲۸ – آثار اجتماعی و اقتصادی شرکتهای سهامی زراعی و اهمیت آن در تحول اصلاحات ارضی ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۴۰ – عوامل فحشاء در ایران و جرائم ناشی از آن
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۸۴ – مطالعه تطبیقی مسئوولین پرداخت دیه درحقوق موضوعه، فقه امامیه و فقه عامه
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۵۴ – همگامی یا تضاد مجازات و درمان در جرائم اطفال
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۶۳ – سیستم اطلاعات پرسنلی و نقش آن در اداره موسسات بزرگ
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۵۸ – بررسی تحلیلی قراردادهای نفتی ایران پس از ملی شدن نفت
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۳۹ – بررسی مسائل و سیاست اشتغال در ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۴۵ – نقش پلیس در اجرای احکام کیفری
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۶۵ – شناخت حاکمیت ملکی در قوانین بین‌المللی
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۸۷ – جرم قمار و جرایم مربوط به آن در حقوق جزای ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۲۷ – مسئولیت بین‌المللی دولتها ناشی از آلودگی محیط زیست
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۴۸ – اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۸ – محاکم نظامی در جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۲۲ – ایفاءناروا
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۵ – عناصر قدرت
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۲۱ – سیاست بازرگانی خارجی ایران در ده ساله اخیر
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۷۹ – تاثیر زمان در عقد بیع
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۲۲ – تحلیل سیاست بازرگانی خارجی ایران با توجه به مشکلات بازرگانی کشورهای در حال توسعه
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۹۵ – مسوغات بیع وقف
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۳۶ – بررسی علل درگیری پلیس و مردم در استان آذربایجان خاوری
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۹۶ – مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهای خطرناک
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۳۹ – موارد ابطال رای داوری در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۲ – درباره _ سیستم توزیع اعتبارات مسکن در ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۹۳ – تعهدات پیوسته بنحو تضامن
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۵۹ – دعاوی بازرگانی در دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۸۶ – ایالات متحده آمریکا و جنگ ایران و عراق
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۷۲ – تاثیر انگیزه در حقوق کیفری ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۳۶ – معاملات تاجر ورشکسته با مطالعات تطبیقی در حقوق ایران فرانسه، انگلیس و مصر
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۷۳ – شهرنشینی و رابطه آن با جرم
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۴۶ – شوراهای اداری کشوری جایگاه و اختیارات قانونی
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۷۷ – بررسی تحلیل وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۹۳ – بررسی نسبت مبانی کلام سیاسی شیعه با نظریه ولایت مطلقه فقیه
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۱۲ – عذر برانگیختگی در قانون مجازات ایران و تفاوت آن با دفاع مشروع
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۶۰ – بررسی جرائم خاص نظامیان در حقوق کیفری ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۶۵ – بررسی راه‌های مبتنی بر عدالت در حقوق مدنی ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۱۷ – مسائل کیفری مربوط به مدیران در شرکتهای سهامی
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۸۹ – مصونیت سیاسی در کنوانسیون وین ۱۹۶۱
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۴۸ – بررسی تاثیر شکافهای اجتماعی بر مشارکت سیاسی با تحلیل موردی هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۹۹ – حقوق متقابل مردم و حکومت در نظام جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۸۵ – سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک ) و ماهیت حقوقی آن
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۳۷ – بررسی و تحلیل جرم معامله معارض در حقوق کیفری ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۴۱ – شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۲۶ – بررسی جنبش دانشجوئی در نظام جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۰۵ – جرائم مالی کارمندان دولت اختلاس – ارتشاء
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۶ – ایدئولوژی در علوم اجتماعی
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۲۹ – بررسی انواع مستخدمین دستگاههای دولتی
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۱۱ – تاثیر مقررات مالی در قراردادها
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۰۱ – قتل به تسبیب در فقه امامیه و قوانین موضوعه
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۹۶ – حقوق و تکالیف راهن و مرتهن نسبت به عین مرهونه
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۱۸ – مرور زمان کیفری از نظر قوانین جزائی سابق و لاحق
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۸۳ – بررسی محاربه در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۶۸ – روابط بازرگانی ایران با شوروی و کشورهای بلوک شرق
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۹۲ – سیاست جنایی مشارکتی در اسلام
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۳۷ – بررسی تحلیلی موانع مجازات
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۹۹ – بررسی رژیم حقوقی حاکم بر استحصال و بهره‌برداری از منابع آب در ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۹۸ – خسارت معنوی در حقوق ایران و اسلام
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۳۲ – فعالیت مرکز توسعه صادرات ایران و نقش آن در پیشبرد هدفهای صادراتی
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۵۳ – تاثیر عوامل روخی در مجرمیت (عواملی که مجرم را به ارتکاب جرم و امیدارد
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۷۱ – نفت فلات قاره ایران در خلیج فارس
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۶۹ – حاکمیت دولتها در حقوق بین‌الملل
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۲۶ – بررسی قوانین استخدام کشوری و تحولات آن تاکنون
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۰۳ – سازمان ملل متحد و مسائل سیاسی روز
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۰ – تجزیه و تحلیل در حکومت پارلمانی هند و علل ثبات آن
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۳۳ – مسکن در تهران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۱۵ – ریشه‌های اجتماعی و سیاسی انقلاب مشروطیت ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۵۹ – فلسطین
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۶۷ – وظایف و اختیارات ماموران وصول مجازاتهای‌مالیاتی وضع مالیه کشور پس از مشروطیت تا تاریخ قانون جدید مالیاتهای مستقیم
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۵۷ – چک و لزوم اصلاح قوانین و مقررات مربوط به آن
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۱۳ – اقیانوس هند
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۲۰ – اهداف سیاسی خارجی ترکیه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز (پس از فروپاشی شوروی)
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۰۹ – نقش صنعت گاز در توسعه اقتصادی ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۸۹ – بررسی حدود صلاحیت ملی دولتها با توجه به روند توسعه حقوق بشر
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۷۰ – مطالعه تطبیقی نهاد وقف در حقوق ایران و تراست در حقوق انگلیس
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۶۱ – نقش دلائل مادی از نظر فنی و فضائی در کشف و اثبات جرم
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۶۲ – تجاوز مامورین انتظامی و قضایی به حقوق متهم
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۳۸ – گزینش و جایگاه آن در حقوق ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۵۳ – بررسی تاثیر انقلاب اسلامی در سیاسی – تشکیلاتی شدن شیعیان در پاکستان در دهه اول انقلاب اسلامی
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۴۹ – شرکت‌های تجاری و کامپنیز (Companies) در حقوق ایران و انگلیس
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۹۴ – اصل تفکیک قوا و تحول مفهوم آن در دو نظام مشروطه سلطنتی و جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۳۰ – بررسی تطبیقی جرم سرقت در حقوق ایران و انگلستان
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۳ – بانک ترمیم و توسعه و موسسات وابسته و رابطه آنها با ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۵۲ – مجازات‌های بازدارنده در حقوق کیفری ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱ – نقش سیاسی سندیکالیسم در برنامه‌ریزی توسعه
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۱۴ – صلاحیت دادگاههای نظامی ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۷ – قسم در دعاوی کیفری
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۸۶ – قاضی تحکیم
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۵۴ – اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۹۵ – صیانت از قانون اساسی در نظام حقوقی ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۸۸ – فردی کردن مجازاتها در حقوق کیفری ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۲۵ – سیر تحول حاکمیت دولتها در سازمانهای بین‌المللی با تاکید بر جامعه ملل و سازمان ملل متحد
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۸ – اقرار در حقوق کیفری
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۲۰ – سیر تکامل صنعت نفت و نقش درآمدهای نفتی در توسعه اقتصادی ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۱۹ – جهل به قانون
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۱۰ – طلاق در قانون کنونی ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۲۴ – اسماعیلیه و تاثیر آن در حکومتهای وقت
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۱۶ – بررسی روابط سیاسی و بازرگانی ایران و امارات خلیج فارس
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۵۵ – تاثیر سیاستهای بین‌المللی توسعه و کشاورزی بر استرتژی امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۸-۷۸)
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۲۵ – سیاست مالی طی برنامه‌های اقتصادی سوم و چهارم
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۴۵ – نقش اولیا دم در استیفای قصاص در قتل عمد
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۰۰ – تحول مفهوم دولت ازدیدگاه فقهاء بزرگ شیعه (از محقق کرکی تا امام خمینی)
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۴ – اثر اختلالات روانی در بزهکاری
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۳۳ – تحریک به ارتکاب جرم در حقوق ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۵ – علل پیدایش جرم و تاثیر مواد مخدر در پیدایش و ازدیاد جرم
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۹۷ – مسئولیت سیاسی وزراء در ایران و انگلستان
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۱ – لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکاران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۴۰ – مبانی فقهی و حقوق جرائم شرب خمر و قماربازی
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۲۴ – جایگاه سیاسی عالم دینی در دو مکتب اخباری و اصولی
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۶۱ – بهره و خسارت تاخیر تادیه وجه نقد (مطالعه تطبیقی)
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۵۰ – نظریه غبن در حقوق ایران
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۵۱ – اعتبار معاهده ۱۹۷۵ بغداد
دانلود رایگان [عکس: pdf.png]

موضوع : ۱۹ – تامین اجتماعی در حقوق موضوعه ایران
[url=http://takmedia.ir/download.php?other=other&t1=1073&t2=41&z=705&ref=M%3A%271T%3C%