مجله حقوقی بین المللی جلد ۲۷، شماره شماره ۴۲ (بهار و تابستان)، صفحات ۱۶۷-۱۹۰
یاسر ضیایی 
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی 

[عکس: pdf-icon.png]متن کامل
حقوق توسل به زور به مشروعیت توسل به زور توسط تابعان حقوق بین‌الملل می‌پردازد. تردیدهای زیادی درخصوص حقوق توسل به زور در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی وجود ندارد، اما در حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی سؤالاتی در پیش‌ رو وجود دارد که ارزیابی مستقل در این خصوص را ضروری می‌سازد. پیش از بررسی حق شورشیان در توسل به زور و حق دولت مرکزی در دفاع مشروع، لازم است حدود و ثغور مفهوم مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی و مفهوم شورشیان مشخص شود. این مقاله با طرح ابهامات موجود در این دو مفهوم تلاش دارد تا حق توسل به زور از سوی شورشیان را در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی در عرصه دکترین و حقوق بین‌الملل موضوعه مورد ارزیابی قرار دهد.