بی نقطه ماه

بعضی از ما همچو باران اشک میریزیم تا فراموش کنیم
و بعضی دیگر هر چند تلخ، می خندیم تا فراموشش کنیم
بعضی از ما همچو مرگ می خوابیم تا یادش نباشیم

و بعضی دیگر مثل ماه سکوت میکنیم تا  یادمان برود
من اشک میریزم، میخندم، میخوابم و سکوت میکنم اما فراموشش نمیکنم!

پ ن: یک هیچ بردی ولی جواب خدا را چه میدهی؟! تو دلی را شکستی که خدا را هم دوست داشت