به هر صورتت السلام

خط میزنم در هر تکبیرة الاحرام ، قنوت نمازم را

تا یادم باشد به سراغ بعضی دعاها هرگز نباید رفت ، نباید رفت !

دل نوشت: حتی اگر جواب تمام استخاره های جهان بد باشد ، تو خوب من خواهی ماند …